Adatkezelési szabályzat,

I. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Jóságszerviz Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Rózsa utca 13., nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 13-09-205534, adószáma: 27933398-2-13) („Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és az Adatkezelő adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2 Adatkezelő a Suttogó Állatorvosi Rendelő (2100 Gödöllő, Rózsa utca 13.) üzemeltetője. A jelen Tájékoztató a Suttogó Állatkórház által nyújtott valamely szolgáltatásra történő regisztráció során avagy egyébként a Suttogó Állatkórház felületein a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.

1.4 Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Suttogó Állatkórház felületein hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, szolgáltatásaihoz, az általuk folytatott tevékenységhez kapcsolódnak. 

Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Suttogó Állatkórház felületein található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

II. Fogalom meghatározások

2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A Honlap esetében Adatkezelőnek a Honlap üzemeltetője minősül.

2.3 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

  1. NETIDEA Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1121 Budapest, Bazin utca 13.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-878143; adószáma: 13883032-2-43), amely informatikai üzemeltetési és tárhelyszolgáltatásokat biztosít; e-mailcím: kapcsolat@netidea.hu
  2. Alpha-Vet Kft. (székhelye: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.) a Suttogó Állatorvosi Rendelő szolgáltatásaira történő időpont foglaláshoz kapcsolódóan;
  3. Seres Auditor Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 3/C. fszt.3.

  1. , .), amely könyvelési szolgáltatásokat biztosít.

2.4 Érintett: az Adatkezelés kapcsán azonosított vagy azonosítható természetes személy.

2.5 Felhasználó: az a természetes személy, aki a Honlapra belép, ott regisztrál, avagy a Szolgáltatás igénybevételére időpontot foglal, a Szolgáltatást igénybe veszi, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

2.6 Honlap: a josagszerviz.hu és a suttogorendelo.hu domaineken keresztül elérhető weboldalok külön-külön vagy együttesen. A Honlap üzemeltetője a Jóságszerviz Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Rózsa utca 13., adószám: 27933398-2-13)

2.7 Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

2.8 Ügyfél: az a Felhasználó, aki a Szolgáltatás igénybevételére időpontot foglal.

2.9 Szolgáltatás: a Suttogó Állatkórház által nyújtott bármely szolgáltatás.

2.10 Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

III. A kezelt Személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

3.1 Ha a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételére időpontot foglal, az Adatkezelő kezeli a Felhasználó által megadott alábbi adatokat: név, telefonszám, e-mail cím, az Érintett általa Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan megadott háziállat neve, kora, fajtája.

Ebben az esetben az Adatkezelés céljai az Érintett jogosultságainak (az Érintett által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása; az Érintettek jogainak védelme, az Érintettel való kapcsolattartás, statisztikák, elemzések készítése. Az Adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul. Az adat rögzítésére, kezelésére a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül kerül sor.

3.2 Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére e-mailt küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és az e-mailben esetlegesen megadott további Személyes adatokat.

Ebben az esetben az Adatkezelés célja az Érintett megkeresésében foglaltak teljesítése. Az Adatkezelésre az Érintett hozzájárulása alapján kerül sor Az Adatkezelő az így megadott Személyes adatokat a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

3.3 A Felhasználó a Suttogó Állatkórház szolgáltatásai kapcsán ajánlást fogalmazhat meg, amelyet adott esetben az Adatkezelő közzétehet a Honlapon. Ebben az esetben az Adatkezelő kezeli az ajánló által az ajánlásban illetve ahhoz kapcsolódóan megadott egyes Személyes adatokat, így különösen is az ajánló nevét, a háziállat nevét, hogy milyen problémával keresték meg a rendelőt. Az Adatkezelésre az Érintett hozzájárulása alapján kerül sor Az Adatkezelő az így megadott Személyes adatokat az ajánló által adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

3.4 Az Adatkezelő az Érintettel kötött szerződés teljesítése céljából kezeli az Érintett által a fenti 3.2 pontban az időpontfoglaláskor megadott személyes adatokat, továbbá az Érintett általa Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan megadott háziállat neve, kora, fajtája, törzskönyvi számárt, a biztosított Szolgáltatásokat, azok időpontját. Az Adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Érintettel kötött szerződés teljesítése ill. az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

IV. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

4.1 Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. sütit) helyez el. A süti célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A sütit a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A sütik alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy süti alkalmazása nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

4.2 A Honlaphoz kapcsolódóan használt sütikről bővebb ismertetést a Honlap Süti tájékoztatója tartalmaz.

V. Az Adatkezelés elvei, módja

5.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli. 

5.2 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. 

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5.3 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

5.4 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Honlap használatakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

5.5 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – eseteken kívül harmadik félnek át nem adja. 

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.  

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Honlap üzemeltetésének veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

5.6 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5.7 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5.8 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

5.9 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

VI. Az Adatkezelések időtartama

6.1 A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 8. napon törli kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

6.2 Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételére időpontot foglal és/vagy a Szolgáltatást igénybe veszi, az Adatkezelő az időpontfoglalás ill. a Szolgáltatás igénybevétele során megadott Személyes adatokat a Szolgáltatás biztosításával kapcsolatos szabályok illetve a Számviteli törvény által meghatározott szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

VII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja 

7.1 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. 

Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az info@josagszerviz.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

7.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

7.3 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

7.4 Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisából a Felhasználó Személyes adatait törli.

Az Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának az Adatkezelő címére történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett az érintettre vonatkozó Személyes adatok törlését.

7.5 A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

7.6 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa

7.7 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

VIII. Adatfeldolgozás

8.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

8.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. 

8.3 Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. 

8.4 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes hozzájárulásával jogosultak. 

IX. Harmadik fél szolgáltatók

9.1 Vannak olyan harmadik fél szolgáltatók, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott Adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Honlapon történt regisztrációjával való összekapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Honlapon folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen harmadik fél szolgáltató lehet pl. a Google Ireland Ltd., Facebook Ireland Ltd.

9.2 HA a Suttogó Állatorvosi Rendelő valamely szolgáltatásához kapcsolódóan laborvizsgálat szükséges, akkor az Adatkezelőnek meg kell adni az állat gazdájának egyes Személyes adatait (nevét, lakcímét). Az így megadott személyes adatokat a labor a hatályos jogszabályok alapján kezeli.

9.3 Az ilyen Harmadik Fél szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében ezen harmadik fél szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. 

X. Adattovábbítás lehetősége

10.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

10.2 Az Adatkezelő egyes Személyes adatokat az Adatkezelés céljára tekintettel az általa bevont Adatfeldolgozók részére továbbíthat.

Az Adatfeldolgozók a kapott Személyes adatokat az Adatkezelőkkel kötött adatfeldolgozói szerződésben foglaltaknak megfelelően kezelik, és más adatkezelési célra nem használhatják.

10.3 Amennyiben az Adatkezelő a Honlap üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

10.4 Az Adatkezelő alapvetően az EGT területén tevékenykedő adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe. Azonban az Adatkezelésbe bevont Adatfeldolgozók személyére tekintettel nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy nem kerülhet sor a hozzáférhetővé tett adatok EGT-n kívüli országba történő továbbítására. Az Adatkezelő az adattovábbítások korlátozása és az adatbiztonság növelése érdekében mindenekelőtt ellenőrizte az alkalmazott technikai beállításokat, és mindazon esetekben, ahol arra lehetőség nyílt, kizárták a további adatátadás lehetőségét. Ezzel párhuzamosan az Adatkezelők ellenőrizték és folyamatosan ellenőrzik, hogy azokban az esetekben, amikor nincs szükség arra, hogy a kezelt Személyes adatok alapján Érintett azonosításra kerüljön, az adatok az adatkezelés minél korábbi fázisában anonimizálásra kerüljenek, és lehetőség szerint semmilyen módon – sem közvetlenül, sem közvetve, sem bármilyen másik adattal való összekapcsolás útján – ne lehessen azokból az Érintettet azonosítani.

XI. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

11.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. 

11.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XII. Jogérvényesítési lehetőségek

12.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő az info@josagszerviz.hu e-mail címen kereshető.

12.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. 

12.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Veresegyház, 2022. március 10. 

Időpont foglalás